Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy chế 61 và Quy chế 63

 Quy chế 61 và Quy chế 63 (03 file đính kèm) 4.5.1. Quy chế số 61 4.5.1. Quy chế số 63 4.5.2. Hướng dẫn Quy chế […]
01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị

 Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị (file đính kèm) 4.4. Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị […]
01/07/2023

Bảng mô tả định mức vị trí việc làm

 Bảng mô tả định mức vị trí việc làm (file đính kèm) 4.3. Bảng mô tả bố trí công việc  
01/07/2023

Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên

Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên (file đính kèm) 4.2.Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên  
01/07/2023

Quy định quản lý nghiên cứu khoa học

 Quy định quản lý nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.1.Quy định quản lý nghiên cứu khoa học
26/06/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định việc giám sát, đánh giá […]
15/06/2023

Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số Thông tư do […]
15/06/2023

Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về […]
13/06/2023

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong Ngành giáo dục

Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy […]
01/06/2023

Quyết định Ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét, cấp học […]
28/04/2023

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

1. Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số […]
30/03/2023

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 922/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành […]