Phòng Tổ chức hành chính

03/02/2023

Quyết định Phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”

Quyết định số 356/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường […]
17/01/2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Quyết định số 255/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi […]
09/01/2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hoá học đường của ngành Giáo dục

1. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hoá học đường. 2. Quyết […]