Phòng Tổ chức hành chính

17/05/2024

Nghị định Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn […]
17/05/2024

Nghị định Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn […]
17/05/2024

Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010

Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.
18/03/2024

Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống […]
12/03/2024

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Quyết định số 790/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm […]
06/03/2024

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học […]
05/02/2024

Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.
30/01/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024.

Quyết định số 435/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phổ […]
29/12/2023

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục.

1. Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chi tiết thi hành một số […]
29/12/2023

Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học

Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với […]
29/12/2023

Quyết định phê duyệt Mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

1. Quyết định số 4662/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Mô hình […]
28/12/2023

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình […]