Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy định chế độ tiền lương VTTU

 Quy định chế độ tiền lương VTTU (file đính kèm) 4.29.Quy định chế độ tiền lương VTTU  
01/07/2023

Quy trình tái ký hợp đồng

 Quy trình tái ký hợp đồng (file đính kèm) 4.28.Quy trình tái ký hợp đồng  
01/07/2023

Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng

 Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng (file đính kèm) 4.27.Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng  
01/07/2023

Quy định về công tác hành chính văn thư

 Quy định về công tác hành chính văn thư (file đính kèm) 4.26.Quy định về công tác hành chính văn thư  
01/07/2023

Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học

 Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.25.Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa […]
01/07/2023

Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (file đính kèm) 4.24.Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế  
01/07/2023

Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU

 Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU (file đính kèm) 4.23.Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU  
01/07/2023

Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm

 Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm (file đính kèm) 4.22.Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm  
01/07/2023

Bảng mô tả định mức vị trí việc làm

 Bảng mô tả định mức vị trí việc làm (file đính kèm) 4.21.Bảng mô tả định mức vị trí việc làm  
01/07/2023

Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ giảng viên

 Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ giảng viên (file đính kèm) 4.20.Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ giảng […]
01/07/2023

Quy định về nâng lương

 Quy định về nâng lương (file đính kèm) 4.19.Quy định về nâng lương  
01/07/2023

Chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao

 Chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao (file đính kèm) 4.18.Chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng […]