Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị

 Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị (file đính kèm) 4.11.Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị  
01/07/2023

Chế độ làm việc của nhân viên CBGV

 Chế độ làm việc của nhân viên CBGV (02 file đính kèm) 4.10.1.Chế độ làm việc của nhân viên CBGV 4.10.2.Chế độ làm việc của nhân […]
01/07/2023

Chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ

 Chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ (file đính kèm) 4.9.Chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ  
01/07/2023

Quy định sử dụng Email

 Quy định sử dụng Email (file đính kèm) 4.8.Quy định sử dụng Email  
01/07/2023

Phụ cấp độc hại

 Phụ cấp độc hại (file đính kèm) 4.7. Phụ cấp độc hại  
01/07/2023

Luật lao động

 Luật lao động (file đính kèm) 4.6. Luật lao động  
01/07/2023

Quy chế 61 và Quy chế 63

 Quy chế 61 và Quy chế 63 (03 file đính kèm) 4.5.1. Quy chế số 61 4.5.1. Quy chế số 63 4.5.2. Hướng dẫn Quy chế […]
01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị

 Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị (file đính kèm) 4.4. Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị […]
01/07/2023

Bảng mô tả định mức vị trí việc làm

 Bảng mô tả định mức vị trí việc làm (file đính kèm) 4.3. Bảng mô tả bố trí công việc  
01/07/2023

Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên

Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên (file đính kèm) 4.2.Quy định chế độ làm việc cán bộ giảng viên  
01/07/2023

Quy định quản lý nghiên cứu khoa học

 Quy định quản lý nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.1.Quy định quản lý nghiên cứu khoa học