Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học