Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy định về công tác nhân sự

 Quy định về công tác nhân sự (file đính kèm) 4.59.Quy định về công tác nhân sự  
01/07/2023

Nội quy lao động

 Nội quy lao động (file đính kèm) 4.58.Nội quy lao động  
01/07/2023

Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học công nghệ

 Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học công nghệ (fìle đính kèm) 4.57.Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát […]
01/07/2023

Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

 Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường (file đính kèm) 4.56.Thông tư số 482020TT-BGDĐT ngày […]
01/07/2023

Quy chế hoạt động khoa học công nghệ

 Quy chế hoạt động khoa học công nghệ (file đính kèm) 4.55.Quy chế hoạt động khoa học công nghệ  
01/07/2023

Nội quy ra vào Trường đại học Võ Trường Toản

 Nội quy ra vào Trường đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.54.Nội quy ra vào Trường đại học Võ Trường Toản  
01/07/2023

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV

 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV (file đính kèm) 4.53.Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV  
01/07/2023

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Võ Trường Toản

 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 461.Quy định về chức […]
01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Võ Trường Toản

 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.51.Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường […]
01/07/2023

Chính sách thu hút nhân lực đối với giảng viên được tuyển mới

 Chính sách thu hút nhân lực đối với giảng viên được tuyển mới (file đính kèm) 4.50.Chính sách thu hút nhân lực đối với giảng viên […]
01/07/2023

Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ

 Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ (file đính kèm) 4.49.Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ  
01/07/2023

Quy định lấy ý kiến của nhân sự

 Quy định lấy ý kiến của nhân sự (file đính kèm) 4.48.Quy định lấy ý kiến của nhân sự