Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục