Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học

 Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.17. Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Quy định quản lý nghiên cứu khoa học

 Quy định quản lý nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.16.Quy định quản lý nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ

 Quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ (file đính kèm) 4.15.Quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ  
01/07/2023

Quy định đào tạo bồi dưỡng

 Quy định đào tạo bồi dưỡng (file đính kèm) 4.14.Quy định đào tạo bồi dưỡng  
01/07/2023

Quy chế đánh giá nhân sự hàng tháng

 Quy chế đánh giá nhân sự hàng tháng (file đính kèm) 4.13.Quy chế đánh giá nhân sự hàng tháng  
01/07/2023

Kế hoạch chiến lược phát triển VTTU giai đoạn 2016 – 2020

 Kế hoạch chiến lược phát triển VTTU giai đoạn 2016 – 2020 (file đính kèm) 4.12.Kế hoạch chiến lược phát triển VTTU giai đoạn 2016 – […]
01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị

 Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị (file đính kèm) 4.11.Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng quản trị  
01/07/2023

Chế độ làm việc của nhân viên CBGV

 Chế độ làm việc của nhân viên CBGV (02 file đính kèm) 4.10.1.Chế độ làm việc của nhân viên CBGV 4.10.2.Chế độ làm việc của nhân […]
01/07/2023

Chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ

 Chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ (file đính kèm) 4.9.Chế độ làm việc của nhân viên bảo vệ  
01/07/2023

Quy định sử dụng Email

 Quy định sử dụng Email (file đính kèm) 4.8.Quy định sử dụng Email  
01/07/2023

Phụ cấp độc hại

 Phụ cấp độc hại (file đính kèm) 4.7. Phụ cấp độc hại  
01/07/2023

Luật lao động

 Luật lao động (file đính kèm) 4.6. Luật lao động