Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong Ngành giáo dục