Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025

 Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 (file đính kèm) 4.47.Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn […]
01/07/2023

Quy định chế độ tiền lương VTTU

 Quy định chế độ tiền lương VTTU (file đính kèm) 4.46.Quy định chế độ tiền lương VTTU  
01/07/2023

Quy định rà soát văn bản tại VTTU

Quy định rà soát văn bản tại VTTU (file đính kèm) 4.45.Quy định rà soát văn bản tại VTTU
01/07/2023

Quyết định thành lập quỹ nghiên cứu khoa học

 Quyết định thành lập quỹ nghiên cứu khoa học ( file đính kèm) 4.44.Quyết định thành lập quỹ nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Quy trình xin gia hạn và xin dừng nhiệm vụ KHCN

 Quy trình xin gia hạn và xin dừng nhiệm vụ KHCN (tệp đính kèm) 4.43.Quy trình xin gia hạn và xin dừng nhiệm vụ KHCN  
01/07/2023

Quy trình quản lý NCKH của Sinh viên

 Quy trình quản lý NCKH của Sinh viên (tệp đính kèm) 4.42.Quy trình quản lý NCKH của Sinh viên  
01/07/2023

Quy trình quản lý đề tài của CBGV

 Quy trình quản lý đề tài của CBGV (tệp đính kèm) 4.41.Quy trình quản lý đề tài của CBGV  
01/07/2023

Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN (tệp đính kèm) 4.40.Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN  
01/07/2023

Quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh, quốc gia

 Quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh, quốc gia (tệp đính kèm) 4.39.Quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh, quốc gia  
01/07/2023

Quy trình chuyển giao công nghệ

 Quy trình chuyển giao công nghệ (tệp đính kèm) 4.38.Quy trình chuyển giao công nghệ  
01/07/2023

Quy trình báo cáo và kiểm tra nhiệm vụ KHCN

 Quy trình báo cáo và kiểm tra nhiệm vụ KHCN (tệp đính kèm) 4.37.Quy trình báo cáo và kiểm tra nhiệm vụ KHCN  
01/07/2023

Quy định, quy trình về hợp tác quốc tế

 Quy định, quy trình về hợp tác quốc tế (tệp đính kèm) 4.36.Quy định, quy trình về hợp tác quốc tế