Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV

 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV (file đính kèm) 4.53.Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV  
01/07/2023

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Võ Trường Toản

 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 461.Quy định về chức […]
01/07/2023

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Võ Trường Toản

 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.51.Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường […]
01/07/2023

Chính sách thu hút nhân lực đối với giảng viên được tuyển mới

 Chính sách thu hút nhân lực đối với giảng viên được tuyển mới (file đính kèm) 4.50.Chính sách thu hút nhân lực đối với giảng viên […]
01/07/2023

Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ

 Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ (file đính kèm) 4.49.Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ  
01/07/2023

Quy định lấy ý kiến của nhân sự

 Quy định lấy ý kiến của nhân sự (file đính kèm) 4.48.Quy định lấy ý kiến của nhân sự  
01/07/2023

Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025

 Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 (file đính kèm) 4.47.Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn […]
01/07/2023

Quy định chế độ tiền lương VTTU

 Quy định chế độ tiền lương VTTU (file đính kèm) 4.46.Quy định chế độ tiền lương VTTU  
01/07/2023

Quy định rà soát văn bản tại VTTU

Quy định rà soát văn bản tại VTTU (file đính kèm) 4.45.Quy định rà soát văn bản tại VTTU
01/07/2023

Quyết định thành lập quỹ nghiên cứu khoa học

 Quyết định thành lập quỹ nghiên cứu khoa học ( file đính kèm) 4.44.Quyết định thành lập quỹ nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Quy trình xin gia hạn và xin dừng nhiệm vụ KHCN

 Quy trình xin gia hạn và xin dừng nhiệm vụ KHCN (tệp đính kèm) 4.43.Quy trình xin gia hạn và xin dừng nhiệm vụ KHCN  
01/07/2023

Quy trình quản lý NCKH của Sinh viên

 Quy trình quản lý NCKH của Sinh viên (tệp đính kèm) 4.42.Quy trình quản lý NCKH của Sinh viên