Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu

Quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu (file đính kèm) 4.35.Quy tắc đạo đức trong […]
01/07/2023

Chỉ tiêu và định mức nghiên cứu khoa học

 Chỉ tiêu và định mức nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.34.Chỉ tiêu và định mức nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng số lượng nghiên cứu khoa học

 Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng số lượng nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.33.Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng số lượng nghiên […]
01/07/2023

Quy định về trích dẫn chống đạo văn

 Quy định về trích dẫn chống đạo văn (file dính kèm) 4.32.Quy định về trích dẫn chống đạo văn  
01/07/2023

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ

 Quy chế quản trị tài sản trí tuệ (file đính kèm) 4.31.Quy chế quản trị tài sản trí tuệ  
01/07/2023

Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ

 Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ (file đính kèm) 4.30.Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ  
01/07/2023

Quy định chế độ tiền lương VTTU

 Quy định chế độ tiền lương VTTU (file đính kèm) 4.29.Quy định chế độ tiền lương VTTU  
01/07/2023

Quy trình tái ký hợp đồng

 Quy trình tái ký hợp đồng (file đính kèm) 4.28.Quy trình tái ký hợp đồng  
01/07/2023

Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng

 Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng (file đính kèm) 4.27.Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng  
01/07/2023

Quy định về công tác hành chính văn thư

 Quy định về công tác hành chính văn thư (file đính kèm) 4.26.Quy định về công tác hành chính văn thư  
01/07/2023

Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học

 Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.25.Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa […]
01/07/2023

Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (file đính kèm) 4.24.Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế