Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU

 Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU (file đính kèm) 4.23.Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU  
01/07/2023

Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm

 Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm (file đính kèm) 4.22.Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm  
01/07/2023

Bảng mô tả định mức vị trí việc làm

 Bảng mô tả định mức vị trí việc làm (file đính kèm) 4.21.Bảng mô tả định mức vị trí việc làm  
01/07/2023

Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ giảng viên

 Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ giảng viên (file đính kèm) 4.20.Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ giảng […]
01/07/2023

Quy định về nâng lương

 Quy định về nâng lương (file đính kèm) 4.19.Quy định về nâng lương  
01/07/2023

Chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao

 Chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng cao (file đính kèm) 4.18.Chính sách thu hút và đào tạo nhân lực chất lượng […]
01/07/2023

Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học

 Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.17. Tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Quy định quản lý nghiên cứu khoa học

 Quy định quản lý nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.16.Quy định quản lý nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ

 Quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ (file đính kèm) 4.15.Quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ  
01/07/2023

Quy định đào tạo bồi dưỡng

 Quy định đào tạo bồi dưỡng (file đính kèm) 4.14.Quy định đào tạo bồi dưỡng  
01/07/2023

Quy chế đánh giá nhân sự hàng tháng

 Quy chế đánh giá nhân sự hàng tháng (file đính kèm) 4.13.Quy chế đánh giá nhân sự hàng tháng  
01/07/2023

Kế hoạch chiến lược phát triển VTTU giai đoạn 2016 – 2020

 Kế hoạch chiến lược phát triển VTTU giai đoạn 2016 – 2020 (file đính kèm) 4.12.Kế hoạch chiến lược phát triển VTTU giai đoạn 2016 – […]