Phòng Tổ chức hành chính

01/07/2023

Quy trình quản lý đề tài của CBGV

 Quy trình quản lý đề tài của CBGV (tệp đính kèm) 4.41.Quy trình quản lý đề tài của CBGV  
01/07/2023

Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN (tệp đính kèm) 4.40.Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN  
01/07/2023

Quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh, quốc gia

 Quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh, quốc gia (tệp đính kèm) 4.39.Quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh, quốc gia  
01/07/2023

Quy trình chuyển giao công nghệ

 Quy trình chuyển giao công nghệ (tệp đính kèm) 4.38.Quy trình chuyển giao công nghệ  
01/07/2023

Quy trình báo cáo và kiểm tra nhiệm vụ KHCN

 Quy trình báo cáo và kiểm tra nhiệm vụ KHCN (tệp đính kèm) 4.37.Quy trình báo cáo và kiểm tra nhiệm vụ KHCN  
01/07/2023

Quy định, quy trình về hợp tác quốc tế

 Quy định, quy trình về hợp tác quốc tế (tệp đính kèm) 4.36.Quy định, quy trình về hợp tác quốc tế  
01/07/2023

Quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu

Quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu (file đính kèm) 4.35.Quy tắc đạo đức trong […]
01/07/2023

Chỉ tiêu và định mức nghiên cứu khoa học

 Chỉ tiêu và định mức nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.34.Chỉ tiêu và định mức nghiên cứu khoa học  
01/07/2023

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng số lượng nghiên cứu khoa học

 Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng số lượng nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.33.Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng số lượng nghiên […]
01/07/2023

Quy định về trích dẫn chống đạo văn

 Quy định về trích dẫn chống đạo văn (file dính kèm) 4.32.Quy định về trích dẫn chống đạo văn  
01/07/2023

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ

 Quy chế quản trị tài sản trí tuệ (file đính kèm) 4.31.Quy chế quản trị tài sản trí tuệ  
01/07/2023

Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ

 Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ (file đính kèm) 4.30.Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ