Quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu