Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường đại học Võ Trường Toản