Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024.