admin

01/07/2019

Năm học 2016 – 2017

13/12/2018

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
24/10/2018

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
17/10/2018

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/10/2018

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
02/10/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/04/2018

V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/04/2018

V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
24/11/2017

Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “Quy trình xét cấp học bổng cho […]
13/10/2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
10/10/2017

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
06/10/2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây