Thông báo quy định đối với sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập