admin

01/07/2023

Quy định về trích dẫn chống đạo văn

 Quy định về trích dẫn chống đạo văn (file dính kèm) 4.32.Quy định về trích dẫn chống đạo văn  
01/07/2023

Quy chế quản trị tài sản trí tuệ

 Quy chế quản trị tài sản trí tuệ (file đính kèm) 4.31.Quy chế quản trị tài sản trí tuệ  
01/07/2023

Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ

 Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ (file đính kèm) 4.30.Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ  
01/07/2023

Quy định chế độ tiền lương VTTU

 Quy định chế độ tiền lương VTTU (file đính kèm) 4.29.Quy định chế độ tiền lương VTTU  
01/07/2023

Quy trình tái ký hợp đồng

 Quy trình tái ký hợp đồng (file đính kèm) 4.28.Quy trình tái ký hợp đồng  
01/07/2023

Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng

 Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng (file đính kèm) 4.27.Quyết định đinh mức đối với đề tài ứng dụng  
01/07/2023

Quy định về công tác hành chính văn thư

 Quy định về công tác hành chính văn thư (file đính kèm) 4.26.Quy định về công tác hành chính văn thư  
01/07/2023

Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học

 Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (file đính kèm) 4.25.Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa […]
01/07/2023

Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (file đính kèm) 4.24.Chính sách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế  
01/07/2023

Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU

 Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU (file đính kèm) 4.23.Quy chế tuyển dụng người lao động tại VTTU  
01/07/2023

Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm

 Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm (file đính kèm) 4.22.Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm  
01/07/2023

Bảng mô tả định mức vị trí việc làm

 Bảng mô tả định mức vị trí việc làm (file đính kèm) 4.21.Bảng mô tả định mức vị trí việc làm