Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản