admin

11/06/2022

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 166/QĐ-ĐHVTT ngày 10/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy chế đào tạo và cấp bằng trình […]
04/06/2022

Thông báo thời gian làm việc của Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến toàn thể người học tại trường Đại học Võ Trường Toản về thời gian làm việc của Phòng Kế hoạch – Tài chính để biết, thuận […]
28/05/2022

Thông báo Quy định mức học phí xin thôi học hoặc chuyển trường đối với sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản (24/5/2022)

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên về Quy định mức học phí đối với sinh viên xin thôi học hoặc chuyển trường theo Quyết định […]
20/05/2022

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 126/QĐ-ĐHVTT ngày 03/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương […]
18/05/2022

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 139/QĐ-ĐHVTT ngày 17/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương […]
28/04/2022

Lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và kỷ niệm 136 năm ngày quốc tế […]
18/03/2022

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 49/QĐ-ĐHVTT ngày 16/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở […]
08/03/2022

Quy định Về việc xây dựng, đánh giá và quản lý hồ sơ học phần tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 43/QĐ-ĐHVTT ngày 04/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc xây dựng, đánh giá và quản […]
08/03/2022

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 41/QĐ-ĐHVTT ngày 03/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học […]
08/03/2022

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 41/QĐ-ĐHVTT ngày 03/3/2022 của Hiệu […]
26/01/2022

Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Võ Trường Toản

Xem file Quyết định ban hành
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây