Quy định về thực tập lâm sàng đối với chương trình đào tạo ngành Dược học