Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực tập lâm sàng sinh viên đã vắng hoặc dự kiến vắng