Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, Công văn số 814-CV/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy