Tuyên truyền, quán triệt Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh