Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng