Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc năm học 201​5​ – 201​6​