Thông báo chiêu sinh Lớp Bổ sung kiến thức Siêu âm tổng quát dành cho sinh viên ngành Y khoa – Khóa 1