Thông báo chiêu sinh Lớp Bổ sung kiến thức Điện tâm đồ dành cho sinh viên ngành Y khoa – Khóa 1