Thông báo các Nội quy, Quy định đối với học sinh, sinh viên