Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021