Lế kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Đại học Võ Trường Toản