Chung kết Đại sứ Sinh viên VTTU – VTTU Student Ambassadors lần 2 năm 2024