CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC TIÊU BIỂU CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN TRONG NĂM 2023