Các công bố Khoa học tiêu biểu của Sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản trong năm 2023