Đại sứ Sinh viên VTTU – “VTTU Student Ambassadors” lần 2 năm 2024