Công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”