[Tuyên truyền] Nhận diện, phòng ngừa hoạt động lợi dụng phản biện xã hội gây mất ổn định chính trị, xã hội