[Tuyên truyền] Đề án số 09-ĐA/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy