[Phổ biến, triển khai quán triệt] Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 999-CV/TU ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang