Tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống ma túy và nhận diện ma túy “núp bóng”