[Tuyên truyền] 78 năm Ngày hy sinh đồng chí Phan Văn Khỏe (07/3/1946 – 07/3/2024)