Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên ngành Dược học Lần 1, năm 2024