Ban liên lạc sinh viên Đồng Tháp – Cuộc thi tìm hiểu kiến thức Y khoa