Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018