Thông báo thời gian nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh