Sinh hoạt Nghiên cứu khoa học tháng 02 tại Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản chủ đề “Xử lý và phân tích số liệu”