Sinh hoạt Nghiên cứu khoa học tháng 01 tại Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản chủ đề “Tổng quan tài liệu trong Nghiên cứu khoa học”