Quyết định về việc sửa đổi bổ sung các Nội quy, Quy định đối với học sinh, sinh viên