QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Võ Trường Toản