Quy định – Quy chế Phòng QLCL

21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
20/10/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chính sách chất lượng của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
17/05/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHVTT- KT&KĐCL ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
03/01/2020

V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

     Xem thông tin chi tiết: Công văn Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768QLCL – KĐCLGD
13/11/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật cho hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
06/11/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay chất lượng Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết tại link bên dưới: Quyết định Sổ tay chất lượng Trường Đại học Võ Trường Toản
16/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học và các bên có liên quan của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/12/2018

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
24/10/2018

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/04/2018

V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây