Quy định – Quy chế Khoa Sau đại học

11/06/2022

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 166/QĐ-ĐHVTT ngày 10/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy chế đào tạo và cấp bằng trình […]
18/05/2022

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 139/QĐ-ĐHVTT ngày 17/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương […]
18/03/2022

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 49/QĐ-ĐHVTT ngày 16/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở […]